Shinobu's Ending Guide Part 1: Episode 1 - Guide for Love Hina Advance

Scroll down to read our guide named "Shinobu's Ending Guide Part 1: Episode 1" for Love Hina Advance on Game Boy Advance (GBA), or click the above links for more cheats.

Love Hina Advance
By Fourth Wiseman: Wallace Suka

Notes: This game is in Japanese and you are lucky enough
to have a person who could read both Hiragana and Katakana
(AKA Japanese Alpahbet). I only know some Kanji.
{I only said I could read it, not translate them}

Notes: Also there is nine endings to the game. Mostly based on 
the episodes themselves. (If you seen them)

Also, I need time to add more information for this ending.
It's long and the time to pick your choices is very fast and
I have to restart from the beginning to catch the what you could
choose and the correct one.


Shinobu Maehara's Ending- Episode 16 is what you get as her ending.

Episode 1- 

{You are Keitaro and you have six health dots. If you pick wrong,
you will lose one. So watch out or you will get a game over without
an ending to the game}

(You begin daydreaming about being accpeted in to Todai U.)

Keitaro: Maataishitakotonaiyo.
	 Akushu?
     Akushuguraiitsudemosurusa.
	 Hai, hai...
	 Hai...
(You awaken to see you holding hands with Naru)

Naru: Ano ~ ~ ~
Keitaro: Aa ~ ~ ~! Su, sumimasen!
	 I, itsumonomousouga...!!
Naru: Zuibungokigendesukedo,
   Seiseki, yokattandesuka...?

(You have ten second to choose between the 2)
1) Iya, maa, karu~Kutoppude...
2) Zitsuha {Sakurasaku} Nihahodotooku...

(You pick the second one and she will punch you for being a perv)
Naru: Saittee.
(You will lose one health dot. You will have a flashback of when you 
were young in the park with a girl playing in the sandbox)
Girl in Flashback: Shitteru?
		  Aishiaufutarigatoodainihairuto
		  Shiawaseninarerundatte.

(Close up of the girl)
Girl in Flashback:  kikunattara, futari deisshoni
[Note: Unknown Kanji to start it off]
          Toodai Hairoune.

(The flashback ends. The next scene is the streets)
Keitaro: Ryokanwokeieisurubaachanni
     Yobidasare, oreha,
     Koko {Hinata Onsen} Niyattekita.

(You will see Shinobu sitting on the bench)
Keitaro: O! Arehaoregonomino kawaii ko! 

(Close up of Shinobu's sad face)
Keitaro: Demo, nandakasamishisouna...
     Anokogahohoendara, kitto...

(You make a very quick sketch of her smiling)
Keitaro: Un, warenagarayoidekida.
	 Chinaminiorenoshumiha
	 Irasuto toburishiiruda...
	 A, cho, chotto!
(Three old men appeared)
Keitaro: Nani surundesuka!

(The old men grab your sketch book and play keep away)
Old Men: Hoi    Hai
Keitaro: Ka, kaeshitekudasaiyo~!!!
Old Men: Ho	Ha	Fu	Ho
Keitaro: Haa Haa...
	 Hontoni {Rouzin} Desuka!
	( {Basa} )

(Shinobu has your sketch book)
Shinobu: ......
(She starts off with no hearts)
Keitaro: A, kimi...
(A close up of Shinobu being worried)
Shinobu: ......
	 Doushite, Konnakotosurundesuka...

(You have to choose in three second between the 3)
1) Amarinikawaikattanode, tsui
2) Iyasonoanotsumarinantoiukahore
3) Kaeshite. Sukecchibukku.
[Note: Sukecchibukku means sketch book. It is pronounced like that]

(You will pick the first one)
Keitaro: Kono mitainisa, Warattekuretara...
[Notes: Unknown Kanji between kono and mita
     Mottosutekidana, toomotte....
(She will gain one heart for a total of one)
Shinobu: ......

(You will runaway)
Keitaro: To, tonikakugomenyo~!

(You will arrive at Hinata Inn)
Keitaro: U~n, {Hinata-sou} Niyattekurunomo
	 Hisashiburidanaa.
	 A~i, baacha~n!

(You have to choose in ten seconds between the 2)
1) Inainokana? Shibarakumatsuka
2) {Wagaya} Mitainamondashi, hairuka

(You will pick the first one. 
Keitaro: O ~ i, darekaimosenkaa ~!?

(You have to choose in ten seconds between the 2)
1) {Matebakaironohiyoriari} Dashina...
2) Hitobburo, abitaiyona ~ ...

(You will pick the first one)
Keitaro: Oreta womotteirutoiunda?
[Notes: Unknown Kanji in the space]

(You have to choose in ten seconds between the 2)
1) Ma   isokukotomonaisa.
[Note: Multiple Unknown Kanji]
2) Machikiren! Hairuzo!?

(You will pick the first one and lose the empty health dot
and have a total of five as your starting health for the
next episode and it is night time)
Keitaro: Hekkuchin! Kasehiitakana?

(Morning comes)
Keitaro: Ee! Onnako ninattetandesuka!?
[Notes: Unknown Kanji between ko and ni]
(Close up of Haruka)
Haruka: Aa, madahanashitenakattaka?
    Nanisekonofukeikida...
    Ryokannoizigamotsukashikutena...
    {Hinatasou} Toshiteumawatta...
    Ttewakeda.

(Su is looking at Kitsune)
Kitsune: Onta, [Notes: Multiple Unknown Kanji] yattanka!?
Su: {To ~ dai} te, ?
[Notes: Unknown Kanji at the end]
(Close up of Haruka)
Haruka: Tashimou2nen ninaruka...?
[Notes: Unknown Kanji in the space]
Keitaro: Chigaimasuyo, Oba...
(Haruka karate chop Keitaro. you lose one health dot)
Haruka: {Haruka-san} Da!
(Naru points at Keitaro)
Naru: [Notes: Multiple Unknown Kanji]
   Zuettaidanedesu!!!!!!!
Keitaro: Korehadarekaniengunwotanomoneba...

(You have to choose in ten seconds between the five)
1) Oba... Haruka-san. tokaitteyo
2) Ki, Kitsune-san... Onegaishimasu!
3) Suu-chan, dakke!
4) Na   san, reiseini...
[Notes: Multiple Unknown Kanji between na and san]
5) Wakattayo

(You will pick the first one. Close up of Haruka)
Haruka: Atashihamisenoshigotogaarukara,
	Doushitemo     Hahitsuyounanda.
[Notes: Multiple Unknown Kanji in the middle]
Haruka: Tomokakuima hatomattemorautoshite...
[Notes: Unknown Kanji in the middle]
Haruka: Minnadehanashiattemitaradouda...?
Keitaro: Fuu...
(Close up of Naru)
Naru: Nee,
   Dokkadeattakoto, nai...?
Keitaro: ......?

(A quick flashback)
Girl: Keeku ~ n.

(Keitaro in the bathtub and you gain one health dots.
Making your life total to five and you have to save your game)

(Keitaro is pacing in his room)
Keitaro: Yabbamazuiyo~, 
        nantegokaisaretamamaja...
[Notes: Multiple Unknown Kanji]
     Demo...

(You have ten seconds to pick from the 2)
1) Haruka-san nisoudanshiyou....
2) Demo    toiukotonishitokeda...
[Notes:Multiple Unknown Kanji]

(You pick the first one and you end up in Haruka's shop talking to your aunt)
Haruka: Sokkaa. Watashinokanchigaika.
    Mada  hitoshitetaka.
[Notes: Multiple Unknown Kanji]
Keitaro: Minnanihontonokoto
     Hanasoutoomoundesu.
Haruka: Sorededarekashiawaseni Naru noka?
    Omaehaienimodori,
       woakiramesaserareru...
[Notes: Multiple Unknown Kanji]
Haruka: Hinata-osen ha   hitowoushinau.
[Notes: Multiple Unknown Kanji]
Haruka: {Iiuso} to {  iuso} Gaarunda
[Notes: Unknown Kanji]
Haruka: Kodomomitainiiziwoharuna.
    Kondo  niukareba,
[Notes: Multiple Unknown Kanji]
Haruka: Usomousodenaku Naru....

(Close up of Naru)
Naru: Omoidashita! Aitsu!

(You are cleaning the bath/spa and Nerdy version of Naru appeared)
Naru: [Notes: Multiple Unknown Kanji]
            karakazoete27ban!
[Notes: Multiple Unknown Kanji]
Keitaro: Yo, yobinouno!?
     Do, doushitekokoni!?
Naru: Madawakannaino!?

(Close up of Naru without glasses)
Keitaro: [Notes: Multiple Unknown Kanji]
Naru:     danante
[Notes: Multiple Unknown Kanji]
Naru: Atashitachiwodamashitetanone!
   kireinisouzishitaguraide...
   Yurishitemorautsumori!?

(You have 1/2 second to pick from the 2)
1) Un, maa.
2) Chigau!

(You will pick the first one. Naru punched you into the ground)
Naru: Seittee!!!

(Kitsune and Su appeared)
Kitsune: Antara,  shitennen!?
[Notes: Unknown Kanji in the space]
Su: Naru Naru, yarunaa!
Naru: Chi, chigaunoyo!
      nohanashiitetaraashigasubette
[Notes: Multiple Unknown Kanji]
Naru: Geneki   karakikuto,
[Notes: Multiple Unknown Kanji]
Naru: Suggokusankouni Narunoyo!
Keitaro: Ee!

(Close up of Naru)
Naru: I. Ke. Na. I?
(Morning. You are in a bath barrel. You gain two health dots and 
one empty dot. Your total for life should be full. Save your game.
Naru winks at you and punched you out of the bath... You do not 
lose any health dots. You get an intermission and you will go on
to the next episode)

End of Episode 1

Episode 2- Shinobu no chugakusei nikkina

Top 25 Hottest Video Game Girls of All Time
Grand Theft Auto V Top 10 Best Cheats
Grand Theft Auto V Full Vehicle List

Show CheatCodes.com some Love!