Events And Collections Guide - Guide for Warriors Orochi 3

Scroll down to read our guide named "Events And Collections Guide" for Warriors Orochi 3 on Xbox 360 (X360), or click the above links for more cheats.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

WARRIORS OROCHI 3
A Guide to events and collections.

This guide is created in whole to get the most out of your experience with 
Orochi 3. I have compiled all the characters and what stages they appear in.
This can create unique dialogue and events depending on who is in your party.

You can also use this guide as a REAL recommended team guide. Since there 
will be interactions with alot of officers that arent listed in the games 
recommended team. For instance the game says to play as Sima Zhao, Kaguya, 
and Wang Yuanji. But this would be a good level for leveling up Zhuge Dan 
since he plays an important part in this level.#######################
Ex: Battle of Shouchun
Allied: 
Zhang Liao
Sima Zhao
Wang Yuanji
Zhuge Dan
Masanori Fukishima
Taigong Wang
Yoshitsune Minamoto

Demon:
Shuten Doji
##########


Below is a list of every battle and the characters involved. In the future 
I will update events and unique dialogs I find.
 


* Indicates:
Some characters show up as reinforcements and such and might not be listed on
the original battle screen before the battle.

VERSION 1.0 Dialogue Lines work still in progress! Coming soon.

VERSION 1.1 Added some unique found dialogue lines for Shu.


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Chaper 1
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Battle of Yi Ling
Allied:
Ma Chao
Ma Dai
Kaguya

Demon:
Kiyomori Taira
Yukimura Sanada
*Kunoichi

##################################
Battle of Dongkou
Allied:
Kanbei Kuroda
Xu Huang
Deng Ai
Hanbei Takenaka

Jia Xu Army:
Jia Xu
*Huang Gai
*Ginchiyo Taichibana

Demons:
*Himiko
*Da Ji

#################################
Battle of Ueda Castle
Allies:
Zhuge Dan
Zhang Liao
Taishi Ci
Sima Zhao
Wang Yuanji
Sakon Shima

Dong Zhou Army:
Dong Zhou
Zhong Hui

Yuan Shao Army:
Yuan Shao

##################################
Battle of Shouchun
Allies:
Zhang Liao
Sima Zhao
Wang Yuanji
Zhuge Dan
Masanori Fukishima
Taigong Wang
Yoshitsune Minamoto

Demons:
Shuten Doji

###################################
Nagashino
Allies:
Ma Chao
Zhou Tai
Ma Dai
Kunoichi
Hideoyoshi Toyotomi

Date Army:
Masamune Date
Guo Huai
Lian Shi
Ranmaru Mori
Sun Wukong
*Yukimaru Sanada

###################################
Battle of Odawara Castle
Allies;
Hanbei Takenaka
Sun Shang Xiang
Huang Gai
Xiao Qiao
Jia Xu
Ding Feng
Ginchiyo Tachibana
Kai
Musashi Miyamoto
Kaguya

Demons:
Kiyomori Taira
Da Ji
Yoshihiro Shimazu
*Keiji Maeda

###################################################################
Ch.1 Hidden stages
##################################################################
Battle of Tetorigawa
Allies:
Pang De
Ma Chao

##################################
Battle of Nanjun
Allies:
Xiahou Yuan
(Events with Huang Zhong)
Xiahou Ba
Magoichi Saika

Demons:
Sun Wukong

###################################
Battle of Mt. Niutou
Allies:
Nene
Da Qiao
Bao Sanniang
Himiko
*Guan Suo

Demons:
Sun Wukong
Xiahou Ba
Cao Ren
Guan Yu

#####################################
Rescue at Taoshui
Allies:
Sun Shang Xiang
Zhou Tai
Ding Feng
Kai

Demons:
Lian shi

#######################################
Rescue at DongKou
Allies:
Yoshihiro SHimazu
Sun Shang Xiang
Kai

#######################################
Retreat from Mt. Niutou
Allies:
Lu Meng
Taishi Ci
Nagamsa Azai

Demons:
Kotaro Fuma
(Dialogue with Orochi X)


#################################################################
Ch.1 Redux Stages
#################################################################
Battle at Yi Ling (Redux)

Allies:
Ma Chao
Ma Dai
Pang De
Kaguya
Huang Zhong

Demons:
Kiyomori Taira
Kunouchi
Yukimaru Sanada

#########################################
Nagashino (Redux)

Allies:
Ma Chao
Zhou Tai
Ma Dai
Kunouchi
Hideoyoshi Toyotomi
*Lian Shi

Date Army:
Masamune Date
Guo Huai
Lian Shi
Ranmaru Mori
Sun Wukong

#########################################
Battle of Odawara Castle (Redux)

Allies:
Hanbei Takenaka
Sun SHang Xiang
Huang Gai
Xiao Qiao
Jia Xu
Ding Feng
Ginchiyo Tachibana
Kai
Musashi Miyamoto
Kaguya

Demons:
Kiyomori Taira
Yoshihiro Shimazu
Da Ji
*Keiji Maeda

################################################################
Ch.2
################################################################

Battle of Hasedo
Allies:
Taigong Wang
Lu Meng
Sima Zhao
Zhuge Dan
Yoshitsune Minamoto
*Ayane

Demons:
Liu Shan
Kiyomasa Kato
Shuten Doji
*Nagamasa Azai

######################################

Battle of Anegawa
Allies:
Yukimaru Sanada
Ma Chao
Guo Huai
Ranmaru Mori
Hideoyoshi Toyotomi
*Cai Wenji
*Ryu Hayabusa
*Zuo Ci
*Benkei

Demons:
Kiyomori Taira
Cai Wenji
Kanetsugu Naoe
Toshiie Maeda
Sun Wukong

########################################
Battle of Kyushu
Allies:
Jia Xu
Yoshihiru Shimazu
Ginchiyo Tachinbana
*Nemea
*Goemon

Demons:
Da Ji
Himiko
*Achilles
*Motonari Mori
*Bao Sanniang

###########################################
Battle Of Nanzhong
Allies:
Nemea
Sun Shang Xiang
Kai
Kaguya
*Wei Yan
*Meng Huo
*Zhu Rong

Demons:
Da Ji
Achilles
*Himiko
*Motonari Mori

###########################################
Battle of Mt. DingJun
Allies:
Ma Chao
Zhou Tai
Cai Wenji
Magoichi Saika
Ranmaru Mori
kanetsugu Naoe
Joan of Arc

Demons:
Kiyomori Taira
Guan Yu
Cao Ren
Sun Quan
Sun Wukong
*Kotaro Fuma
*Xiahou Ba

############################################
Battle of Xuchang
Allies:
Nagamasa Azai
Liu Chan
Kiyomasa Kato
Taigong Wang
*Jiang Wei
*Xing Cai
*Oichi
*Nene
*Zhang He


Demons:
Dong Zhou
Zhou Hui
Katsui Shibata
Shuten Doji

##############################################
Battle of Sekigahara
Allies:
Hanbei Takenaka
Xu Huang
Ding Feng
Kai
Motonari Mori
Da Ji
Himiko
Kaguya
Achilles
*Lu Bu

Mystics:
Nezha

########################################
Battle of Luoyang
Allies:
Taigong Wang
Sima Zhou
Wang Yuanji
Sakon Shima
Yoshitsune Minamoto
Shuten Doji

Demons:
*Masamune Date
*Kieji Maeda
*Orochi

###############################################################
Ch.2 Hiddden Stages
###############################################################

Battle of Mt. Xingshi
Allies:
Ginchiyo Tachibana
(Dialogue with Ayane)
Sun Shang Xiang
Xiao Qiao
*Muneshige Tachibaba

Demons:
*Da Ji

###########################

Battle of TaoShui
Allies:
Goemon
Hideoyoshi Toyotomi
*Sanzang
*Ling Tong

Demons:
*Sun Wukong

###########################

Heroes of Komaki-Nagakute
Allies:
Joan of Arc
Hideoyoshi Toyotomi
Magoichi Saika

##########################

Battle of Jiange
Allies:
Motanari Mori
Jia Xu

Demons:
Dong Zhou
Yuan Shao

##########################

Diversion at Mt. Xingshi
Allies:
Zhang He
Liu Shan
Xing Cai
*Jiang Wei

##########################
Batlle of Mikatagahara
Allies:
Masanori Kukishima
Lu Meng
Kiyomasa Kato
*Gan Ning

##########################
Chaos at Tetorigawa
Allies:
Benkei
Zuo Ci
Xu Huang

Demons:
*Yue Ying

###########################
Battle of Liang Province
Allies:
Liu Shan
Guan Suo
Bao Sanniang
*Yoshimoto Imagawa
*Motochika Chosokabe

###########################
Purge of Nanzhong
Allies:
Meng Huo
Wei Yan
Zhang He
Zhu Rong
Kojiro Sasaki

############################################################
Ch.2 Redux Stages
############################################################
Battle Of Hasedo (Redux)
Allies:
Taigong Wang
Taishi Ci
Lu Meng
Sima Zhao
Zhuge Dan
Yoshitesune Minamoto

Demons:
Nagamasa Azai
Liu Shan
Kiyomasa Kato
Shuten Doji

################################
Battle of Mt. Ding Jun (Redux)
Allies:
Ma Chao
Joan of Arc
Zhou Tai
Cai Wneji
Magoichi Saika
Ranmaru Mori
Kanetsugu Naoe

Demons:
Kiyomori Taira
Guan Yu
Cao Ren
Sun Quan
Sun Wukong
*Xiahou Ba
*Kotoro Fuma

##############################
Battle of XuChang (Redux)
Allies:
Nagamasa Azai
Zhang He
Liu Shan
Kiyomasa Kato
Taigong Wang
*Jiang Wei
*OIchi
*Nene
*Xing Cai

Demons:
Shuten Doji
Katsuie Shibata
Zhong Hui
Dong Zhou

#########################################################
Ch.3
#######################################################
Battle of Tong Gate
Allies:
Da Ji
Zhang He
Sima Zhao
Wang Yuanji
Kieji Maeda
Kaguya
*Lu Bu
*Diao Chan

Mystic-Wei:
Cao Pi
Sima Yi
Xu Zhu
Zhen Ji
Sima Shi
Mitsuhide Ishida
Nezha
*Susano

#################################
Battle of Yangping Gate
Allies:
Guan Yu
Sun Quan
Ma Chao
Yukimura Sanada
Toshiie Maeda

Shu:
Zhang Fei
Zhao Yun
Hanzo Hattori
Tadakatsu Honda

#################################
Battle of Chang Ban
Allies:
Hanbei Takenaka
Sun Shang Xiang
Huang Gai
Jia Xu
Ding Feng
Kanbei Kuroda
Kai
*Sun Ce
*Ujiyasa Hojo
*Da Qiao
*Zhou Yu

Oda-Shu:
Mitsuhide Akechi
Zhuge Liang
Noh
*Dian Wei

##################################
Battle of Shizugatake
Allies:
Hideoyoshi Toyotomi
Cao Ren
Ma Chao
Yukimura Sanada
Kanetsugu Naoe

Takeda-Uesugi:
Shigen Takeda
Kenshin Uesugi
Cao Pi
*Xiahou Dun
*Aya
*Sima Yi

#################################
Battle of Honnoji
Allies:
Ujiyasu Hojo
Zhou Yu
Sun Ce
Kaguya
*Sun Jian

Oda:
Nobunaga Oda
Mitsuhide Akechi
Fu Xi
*Noh

################################
Battle at Fan Castle
Allies:
Ma Chao
Hideoyoshi Toyotomi
Aya
Kaguya

Wei:
Xiahou Dun
(Dialogue with Ayane)
Cao Pi
Zhen Ji
Guo Jia
*Nu Wa
*Cao Cao
*Jia Kui

###############################
Battle of Yamasaki
Allies:
Da Ji
Sima Zhao
Wang Yuanji
Sakon Shima
Taigong Wang
Shuten Doji
*Lu Bu

Mystics:
Nezha
*Sun Wukong
*Susano
#################################
Battle of Cheng Du
Allies:
Cao Cao
Zhuge Liang
Liu Bei
Ma Chao
Hideoyoshi Toyotomi
Ieyasu Tokugawa

Demons:
Dong Zhou
*Susano

#################################
Battle of Hu Lao Gate
Allies:
Cao Pi
Shuten Doji
Sima Yi
Zhen Ji
Da Ji
Taigong Wang

Demons:
Kiyomori Taira
*Orochi

##################################
Battle of Osaka Castle
Allies:
Nobunaga Oda
Sun Jian
Deng Ai
Kenshin Uesugi
Shingen Takeda
Ujiyasa Hojo
Hanbei Takenaka

Demons:
*Sun Wukong
*Nezha
*Lu Bu

#########################################################
Ch.3 Hidden stages
#########################################################
Siege of Tong Gate
Allies:
Xu Zhu
Sima Zhao
*Sima Shi

#############################
Battle of Guanzhong
Allies:
Sima Yi
Masamune Date
*Gracia

Yellow Turbans:
Zhang Jiao

##############################
Breakthrough at Guanzhong
Allies:
Dian Wei
Jia Xu
Kenshin Uesugi
Shingen Takeda

##############################
Battle of Luo Castle
Allies:
Lian Shi
Aya
*Okuni

Wei:
Zhong Hui

###############################
Defense of Jie Ting
Allies:
Noh
Sun Ce
Deng Ai
Goemon
Achilles

###############################
Battle of Jie Ting
Allies:
Xing Cai
Keiji Maeda
Katsuie Shibata

Oda:
Guan Ping
Toshiie Maeda

###############################
Liberation of Luo Castle
Allies:
Sima Yi
Xiahou Dun
Tadakatsu Honda
Xiahou Ba

###############################
Rescue at Yi Ling
Allies:
Guo Jia
Guo Huai
Xing Cai
*Zhang Fei
*Tadakatsu Honda
*Ina

###############################
Seige of Shouchun
Allies:
Ujiyasu Hojo
Zhou Yu
Ding Feng

Demons:
Kotaro Fuma

###########################################################
Ch.3 Redux Stages
###########################################################
Battle of Tong Gate (Redux)
Allies:
Da Ji
Zhang He
Sima Zhao
Wang Yuanji
Keiji Maeda
Kaguya
*Lu Bu
*Diao Chan

Mystic-Wei:
Cao Pi
Sima Yi
Xu Zhu
Zhen Ji
Sima Shi
Mitsunari Ishida
Nezha

###############################
Battle of Chang Ban (Redux)
Allies:
Hanbei Takenaka
Kanbei Kuroda
Sun SHang Xiang
Huang Gai
Jia Xu
Ding Feng
Kai
*Dian Wei
*Zhou Yu
*Ujiyasu Hojo
*Sun Ce
*Da Qiao

Oda-Shu:
Mitsuhide Akechi
Zhuge Liang
Noh

################################
Battle at Honnoji (Redux)
Allies:
Ujiyasu Hojo
Zhou Yu
Sun Ce
Kaguya
*Sun Jian

Oda:
Nobunaga Oda
Mitsuhide Akechi
Fu Xi
*Noh

################################
Battle of Fan Castle (Redux)
Allies:
Ma Chao
Sima Yi
Hideoyoshi Toyotomi
Aya
kaguya

Wei:
Xiahou Dun
Cao Pi
Zhen Ji
Guo Jia
*Nu Wa
*Cao Cao

#############################################################
Ch.4
##############################################################
The Slaying of the Hydra-Prologue
Allies:
Sima Zhao
Ma Chao
Hanbei Takenaka

Demons:
*Da Ji

################################
The Slaying of the Hydra
Allies:
Sima Zhao
Ma Chao
Hanbei Takenaka
Taigong Wang
Shuten Doji

Demons:
*Kiyomori Taira

################################
Orochi's End
Allies:
Sima Zhao
Ma Chao
Hanbei Takenaka
Da Ji
Taigong Wang

################################
Into the Fire
Allies:
Sima Zhao
Ma Chao
Hanbei Takenaka
Da Ji
Taigong Wang

################################
Prelude to Apocalypse
Allies:
Fu Xi
Xiahou Dun
Cao Cao
Zhuge Liang
Liu Bei
Nobunaga Oda
Hanzo Hattori
Tadakatsu Honda
Ieyasu Tokugawa
Nu Wa

Mystic:
Susano
Nezha

#################################
Susano Last Stand
Allies;
Cao Cao 
Xiahou Dun
Zhuge Liang
Liu Bei
Nobunaga Oda
Hanzo Hattori
Tadakatsu Honda
Ieyasu Tokeugawa

Mystics:
Susano
Nezha

###################################
Worlds End
Allies;
Kaguya
Lu Xun
Ma Chao
Yue Ying
Sima Zhao
Ina
Motochika Chosokabe
Kai
Hanbei Takenaka

Demons:
Orochi X
Kiyomori Taira

####################################
Demise of Orochi X
Allies:
Kaguya
Cao Cao
Liu Bei
Ma Chao
Sima Zhao
Nobunaga Oda
Ieyasu Tokugawa
Hanbei Takenaka
Taigong Wang

Demons:
Orochi X
Kiyomori Taira

############################################################
Ch.4 Hidden Stages
###########################################################
Battle of He Fei
Allies:
Lu Xun
Cao Pi
Zhen Ji
Mitsunai Ishiada

Mystic:
Susano

###############################
Battle of Komaki-Nagakute
Allies:
Zhuge Liang
Huang Zhong
Pang Tong
Hanzo Hattori

Demons:
Sun Wukong

################################
Siege of Louyang
Allies:
Deng Ai
Mitsuhide Akechi
Nagamasa Azai

Zhong Hui Army:
Zhong Hui

################################
Salvation at Nagishino
Allies:
Ma Chao
Sima Yi
Oichi
Noh

Demons:
Wang Yi
Kiyomori Taira
##########################################################
##########################################################
Character List and stage invovlement
#########################################################
#########################################################
I have put this list together in reverse order of above. This 
list you can look up your character and see what stages they 
partake in. You will still need to view above to see if they 
have special events or dialogue in that stage.


#########################
Shu:
#########################

Liu Bei
######
Battle of Cheng Du, Prelude to Apocalypse, Susano's 
Last Stand, Demise of Orochi X

Guan Yu
######
Battle of Yangping Gate, Battle of Fan Castle, 

Zhang Fei
########
Rescue at Yi Ling, Liberation of Luo Castle

Zhuge Liang
#########
Battle of Cheng Du, Battle of Komaki-Nagukate, Susano's 
Last Stand, Prelude to Apocalypse

Pang Tong
########
Battle of Komaki-Nagukate

Wei Yan
######
Purge of Nanzhong, Battle of Komaki-Nagukate, Battle of Nanzhong

Ma Chao
#######
Battle of Yi Ling, Battle of Yi Ling (Redux), 
Battle of Tetorigawa, Battle of Nagashino, Battle of Anegawa, 
The Slaying of Hydra, Orochi's End, Into the Fire, Susano Last 
Stand, Demise of Orochi X, Worlds End
Battle of Cheng Du, Battle of Nagashino (Redux), Battle of 
Mt.DingJun, Battle Mt. DingJun (Redux)
Battle at Yangping Gate, Battle of Shizugatake, 
Battle at Fan Castle, Battle at Fan Castle (Redux)
Salvation at Nagashino.

Ma Dai
######
Battle of Taoshui, Battle of Tetorigawa, Battle of Yi Ling, 
Battle of Yi Ling (redux), Battle of Nagashino
Battle of Nagashino (Redux)

Yue Ying
######
Worlds End

Bao Sanniang
###########
Battle of Liang Province, Battle of Mt. Niutou

Guan Ping
########

Guan Suo
########
Battle of Liang Province, Battle of Mt. Niutou

Huang Zhong
##########
Battle of Komaki-Nagukaute, Battle of Yi Ling (Redux)

Liu Shan
#######
Diversion of XingShi, Battle of Liang Province, Battle of 
Xu Chang (Redux)

Zhao Yun
#######
Battle of Shizugatake

Jiang Wei
########
Diversion at Mt.Xingshi, Battle of Xu Chang, Battle of 
Xu Chang (Redux)

Xing Cai
#######
Rescue at Yi Ling, Battle of Jie Ting, Battle of Xu Chang, 
Diversion at Xing Shi, Xu Chang (Redux)

 

##############################
Wei:
##############################
Cao Cao
Cao Pi
Xiahou Yuan
Xiahou Dun
Zhang Liao
Cao Ren
Zhen Ji
Cai Wenji
Xu Huang
Jia Xu
Pang De
Guo Jia
Wang Yi
Xu Chu
Dian Wei
Zhang He

Wu:
Sun Jian
Sun Shang Xiang
Sun Ce
Sun Quan
Huang Gai
Ding Feng
Zhou Tai
Lu Xun
Lu Meng
Lian Shi
Ling Tong
Gan Ning
Zhou Yu
Xiao Qiao
Da Qiao
Taishi Ci

Jin:
Sima Yi
Sima Shi
Sima Zhao
Wang Yuanji
Zhuge Dan
Zhong Hui
Xiahou Ba
Deng Ai
Guo Huai

Samurai 1:
Yukimura Sanada
Keiji Maeda
Nobunaga oda
Mitsuhide Akechi
Kenshin Uesugi
Oichi
Okuni
Kunoichi
Magoichi Sakia
Masamune Date
Noh
Hanzo Hattori
Ranmaru Mori
Hideoyoshi Toyotomi

Samurai 2:
Yoshimoto Imagawa
Tadakatsu Honda
Ina
Ieyasu Tokugawa
Mitsunari Ishida
Nagamasa Azai
Sakon Shima
Yoshihiro Shimazu
Ginchiyo Tachibana
Kanetsugu Noea
Nene
Kotaro Fuma
Toshiie Maeda
Motochika Chosokabe

Samurai 3:
Gracia
Katsuie SHibata
Kiyomasa Kato
Kanbei Kuroda
Muneshige Tachibana
Kai
Ujiyasu Hojo
Hanbei Takenaka
Motonari Mori
Aya
Masanori Fukishima
Goemon
Mushashi Miyamoto
Kojiro Sasaki

Other 1:
Diao Chan
Lu Bu
Dong Zhou
Zhang Jiao
Yuan Shao
Meng Huo
Zhu Rong
Zuo Ci
Orochi
Da Ji
Taigong Wang
Sun Wukong
Fu Xi
Nu Wa
Yoshitsune Minamoto
Kiyamori Taira

Other 2:
Orochi X
Dodomeki
Gyuki
Sanzang
Benkei
Kaguya
Susano
Nezha
Shuten Doji
Ryu Hayabusa
Joan of Arc
Nemea
Achilles
Himiko
Ayane

Top 25 Hottest Video Game Girls of All Time
Grand Theft Auto V Top 10 Best Cheats
Grand Theft Auto V Full Vehicle List

Show CheatCodes.com some Love!